Wymagasz zagwarantowania, że Twoja inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z planem i z przepisami?

Rola nadzoru inwestorskiego i zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynika wprost z ustawy Prawo Budowlane. Zgodnie z zapisami art. 25 ustawy charakter czynności inspektora ma zapewnić nie tylko zabezpieczenie interesów inwestora, ale także zabezpieczać interes publiczny (w tym właścicieli nieruchomości sąsiednich). W związku z powyższym funkcja nadzoru inwestorskiego na budowie jest bezpośrednim przedłużeniem uprawnień Państwowego Nadzoru Budowlanego.

Do najistotniejszych zadań inspektora kwalifikuje się:

  • sprawdzanie oraz odbiór prac budowlanych podlegających zakryciu (na przykład zbrojenia konstrukcji przed ich zabetonowaniem, ułożenie izolacji przed wykonaniem warstw zabezpieczających) lub zanikających (na przykład deskowania czy rusztowania);
  • kontrola zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  • sprawdzanie jakości wykonywanych prac i wbudowanych  materiałów budowlanych;
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
  • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń i przewodów kominowych;
  • współudział w pracach odbioru skończonych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania.

Kolejną, prowadzoną na życzenie inwestora, usługą w zakresie nadzoru inwestorskiego może stanowić weryfikacja rozliczeń robót na budowie. Charakter kontroli może być częściowy i obejmować weryfikację ilościową (w zakresie zgodności ilości robót przedstawionych Inwestorowi z tym, co rzeczywiście zostało zrealizowane), jak również całkowity obejmujący prócz kontroli ilościowej dodatkowo weryfikację zaawansowania zrealizowania prac pod względem finansowym.