Inwestorstwo zastępcze. Inwestor Zastępczy. Zastępstwo Inwestycyjne.

Operując w imieniu oraz na rzecz Inwestora do naszych obowiązków będzie należało:

 • doradztwo w procesie zakupu gruntu;
 • opracowanie koncepcji inwestycji (analiza możliwości uzyskania wymaganych pozwoleń, analiza wykonalności technicznej inwestycji, opracowanie wytycznych do budowlanego projektu koncepcyjnego);
 • weryfikacja dokumentacji technicznej, kosztorysowej;
 • przeprowadzenie procesu przetargowego i wybór Wykonawcy robót budowlanych oraz inspektorów nadzoru budowlanego;
 • negocjacje umów;
 • wykonanie budżetu wykonawczego realizowanego przedsięwzięcia;
 • opracowanie harmonogramów robót;
 • uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień wymaganych do rozpoczęcia inwestycji;
 • przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej;
 • przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go Wykonawcy przy udziale Zamawiającego;
 • ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w obiekcie zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
 • kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie wytyczenia geodezyjnego oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne;
 • dopilnowanie odbioru podłoża przez geologa i potwierdzenia tego faktu stosownym zapisem;
 • kontrola zgodności realizacji z dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego;
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie;
 • sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub ) ulegających zakryciu;
 • sprawdzanie protokołów elementów robót i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i rachunkowym;
 • współpraca z projektantem – kwalifikowanie nadzorów autorskich do zapłaty;
 • zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji od wykonawcy robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek;
 • kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy, w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
 • kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym;
 • pozyskanie od Wykonawcy robót inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu i usytuowania obiektów kubaturowych oraz dokumentacji powykonawczej;
 • sprawdzanie, czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym;
 • prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcami robót;
 • wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów;
 • żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;
 • wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy;
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, bądź ich elementów podlegających odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego i ewentualnego rozruchu;
 • doprowadzenie do odbioru końcowego inwestycji, udział w komisjach odbiorowych i przekazaniu inwestycji do eksploatacji przy założeniu, że odbierającym jest Zamawiający;
 • przygotowanie dokumentów do złożenia przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu budowy (ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 r.);
 • egzekwowanie usunięcia przez projektanta i wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego;
 • kontrola rozliczeń finansowych budowy;
 • oraz wszystkie inne prace uzgodnione na etapie podpisywania umowy.